Report: สรุปจำนวนผู้ลงทะเบียน แยกตามประเภทผู้ลงทะเบียน

All
101 people
PSU Student
75 people
PSU Personnel
25 people
Non-PSU Student
1 people
Non-PSU Personnel
0 people
Registrant / รายชื่อผู้ลงทะเบียน
No.
First Name
Last Name
Email
Role
Applicant Type
Faculty
Organization
1
อาราฟัต ยะหรี่ 6220610094@psu นักศึกษานำเสนอผลงาน PSU Student คณะ วิทยาการสื่อสาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
2
สิริยากร สวนแก้ว 6240310521@psu.ac.th นักศึกษานำเสนอผลงาน PSU Student วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
3
ณัฐวรรณ นิจเนตร 6220310096@psu.ac.th นักศึกษานำเสนอผลงาน PSU Student คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
4
อัฟนาน บากา 6250210015@psu.ac.th นักศึกษานำเสนอผลงาน PSU Student คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง
5
ฟารีดา หวังกุหลำ marie_anuban@hotmail.com นักศึกษานำเสนอผลงาน PSU Student รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
6
วันดาอีญะห์ ดอเลาะ namdokya16@gmail.com นักศึกษานำเสนอผลงาน PSU Student คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
7
วีฬา เฬง 6250110030@psu.ac.th นักศึกษานำเสนอผลงาน PSU Student พาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง
8
จุไรรัตน์ นิลประภัสสร 6250111135@psu.ac.th นักศึกษานำเสนอผลงาน PSU Student คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง
9
พัชรภพ แต่ศักดาธรรม 6210110530@psu.ac.th นักศึกษานำเสนอผลงาน PSU Student วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
10
กฤติยา ตันเลียง 6240310901@psu.ac.th นักศึกษานำเสนอผลงาน PSU Student คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฏร์ธานี
11
รุสไมนี อูมา 6220710040@psu.ac.th นักศึกษานำเสนอผลงาน PSU Student รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
12
อนุชิต รุ่งบรรณาพันธ์ anuchit.rbnp@gmail.com นักศึกษานำเสนอผลงาน PSU Student ศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
13
ชัยมงคล กำจัดภัย 6240410112@email.psu.ac.th นักศึกษานำเสนอผลงาน PSU Student ศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
14
นายธีรภัทร์ สังข์ไชย 6240011015@email.psu.ac.th นักศึกษานำเสนอผลงาน PSU Student วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
15
อิศรศักดิ์ อินทรีย์ balllovepopo@gmail.com นักศึกษานำเสนอผลงาน PSU Student คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
16
สุภัชญา ศุภวนนิมิต 6220610090@email.psu.ac.th นักศึกษานำเสนอผลงาน PSU Student คณะวิทยาการสื่อสาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
17
ฟาร่าฮ์ มะนอ faramno3@gmail.com นักศึกษานำเสนอผลงาน PSU Student คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
18
ฟิรเดาส์ บากา zeedau03@gmail.com นักศึกษานำเสนอผลงาน PSU Student คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
19
ซอฟรอน แวดาโอะ pongsakcaaa@gmail.com นักศึกษานำเสนอผลงาน PSU Student คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
20
อิทธิกร เพ็ชรมณี ittikorn1802@gmail.com นักศึกษานำเสนอผลงาน PSU Student คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
21
โนร์อารีซาล ดะแซ norarisal.d@gmail.com นักศึกษานำเสนอผลงาน PSU Student วิทยาการสื่อสาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
22
ไรฮานา หาโส๊ะ raihanahasoh@gmail.com นักศึกษานำเสนอผลงาน PSU Student วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
23
นูรฮาฟีซะห์ มามุ nurhafisahak9@gmail.com นักศึกษานำเสนอผลงาน PSU Student วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
24
ยศวดี พัฒโณ nune.pattano@gmail.com นักศึกษานำเสนอผลงาน PSU Student คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
25
ซะห์รุลอัยมาน อุมา shahrulaimanuma@gmail.com นักศึกษานำเสนอผลงาน PSU Student คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
26
ณัฐชนนต์ ตระกลพิศิษฐ์ jetnatchanon@gmail.com นักศึกษานำเสนอผลงาน PSU Student วิทยาลัยนานาชาติ วิทยาเขตหาดใหญ่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
27
ภาฎีละห์ กะแหมะเตบ padeelahphy@gmail.com นักศึกษาเข้าร่วมงาน PSU Student คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
28
ลัยล่า เนียมนำ 6310110420@psu.ac.th นักศึกษาเข้าร่วมงาน PSU Student วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
29
วรรณิดา นวลสนอง 6450111112@psu.ac.th นักศึกษาเข้าร่วมงาน PSU Student คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง
30
นิรุสลีนา หะมุ 6310210209@email.psu.ac.th นักศึกษาเข้าร่วมงาน PSU Student วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หาดใหญ่
31
อิลฮัม จะปะกิยา 6310210487@psu.ac.th นักศึกษาเข้าร่วมงาน PSU Student วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หาดใหญ่
32
วิวรรธณี ประเพณี 631021371@email.psu.ac.th นักศึกษาเข้าร่วมงาน PSU Student คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
33
พรชัย ศรีเฉลิม tooinwza000m150@gmail.com นักศึกษาเข้าร่วมงาน PSU Student คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
34
อภิสิทธิ์ จิตนุกูล apisit20.hy@gmail.com นักศึกษาเข้าร่วมงาน PSU Student คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
35
ปฐมาวดี จันมีศรี 6310210232@psu.ac.th นักศึกษาเข้าร่วมงาน PSU Student วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
36
ณัฏฐ์ฐพล อุทัยรัตน์ 6310210115@psu.ac.th นักศึกษาเข้าร่วมงาน PSU Student คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
37
นูฮา สมันเหมือน 6311110230@psu.ac.th นักศึกษาเข้าร่วมงาน PSU Student ศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
38
บิสรณ จินดาภักดี 6310210224@email.psu.ac.th นักศึกษาเข้าร่วมงาน PSU Student วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขต หาดใหญ่
39
อธิวงศวัชร์ สงสุวรรณ์ 6310210449@psu.ac.th นักศึกษาเข้าร่วมงาน PSU Student คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่
40
ธนภรณ์ คำมณีจันทร์ 6310210155@psu.ac.th นักศึกษาเข้าร่วมงาน PSU Student คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
41
ปุณญาฉัตร ภูมิรักษ์ 6310210582@psu.ac.th นักศึกษาเข้าร่วมงาน PSU Student คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
42
สยาพร สุวรรณพราย 6311110333@email.psu.ac.th นักศึกษาเข้าร่วมงาน PSU Student ศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
43
เปมิกา นุ้ยเลิศ 6311110320@psu.ac.th นักศึกษาเข้าร่วมงาน PSU Student ศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
44
กนกลดา แก้วดำ 6311110349@email.psu.ac.th นักศึกษาเข้าร่วมงาน PSU Student คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
45
สวิช ภัทรศานต์ 6311110334@email.psu.ac.th นักศึกษาเข้าร่วมงาน PSU Student คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
46
กัลยรัตน์ สกุณา 6311110297@psu.ac.th นักศึกษาเข้าร่วมงาน PSU Student ศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
47
ศศินิภา ทองแย้ม 6311110268@psu.ac.th นักศึกษาเข้าร่วมงาน PSU Student คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
48
ฐิติวัลค์ แก้วประดับ 6311110360@psu.ac.th นักศึกษาเข้าร่วมงาน PSU Student คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขต หาดใหญ่
49
อิรฟาน เจ๊ะอุบง 6311110292@psu.ac.th นักศึกษาเข้าร่วมงาน PSU Student คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
50
จิดาภา ธิติธรรมรงค์ 6311110016@psu นักศึกษาเข้าร่วมงาน PSU Student ศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
51
ชนกนันท์ แขมารัมย์ 6311110304@psu.ac.th นักศึกษาเข้าร่วมงาน PSU Student คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
52
จิรวรรณ กาลานุสนธิ์ jirawan319532@gmail.com นักศึกษาเข้าร่วมงาน PSU Student ศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
53
กานต์ธิดา พุทธกูล 6311110183@psu.ac.th นักศึกษาเข้าร่วมงาน PSU Student ศิลปศาสตร์ สงขลานคริทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
54
ศศิประภา ปานทอง 6311110396@psu.ac.th นักศึกษาเข้าร่วมงาน PSU Student คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
55
อธิชา เผือกเกลี้ยง 6311110280@psu นักศึกษาเข้าร่วมงาน PSU Student คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
56
ชญานิน ทองธวัช 6311110194@psu.ac.th นักศึกษาเข้าร่วมงาน PSU Student คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
57
ปิยวรรณ หนักเกิด 6311110236@psu.ac.th นักศึกษาเข้าร่วมงาน PSU Student คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
58
ปริชมน หนูนุ่น 6311110235@psu.ac.th นักศึกษาเข้าร่วมงาน PSU Student คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขต หาดใหญ่
59
ปิติวงศ์ วังวิเชียร 6410110327@psu.ac.th นักศึกษาเข้าร่วมงาน PSU Student วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
60
สิริพร ขุนฤทธิ์แก้ว 6410110532@psu.ac.th นักศึกษาเข้าร่วมงาน PSU Student คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
61
ยศกร ชาติทอง 6410110431@psu.ac.th นักศึกษาเข้าร่วมงาน PSU Student คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
62
ชัญญานุช บุตรโต 6410110100@psu.ac.th นักศึกษาเข้าร่วมงาน PSU Student คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
63
ปาณิศา โดยถนอม 6410110685@email.psu.ac.th นักศึกษาเข้าร่วมงาน PSU Student คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
64
พลกฤต สุขดี 6410110345@psu.ac.th นักศึกษาเข้าร่วมงาน PSU Student คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
65
ปัณณวิชญ์ โอรัญรักษ์ 6410110323@psu.ac.th นักศึกษาเข้าร่วมงาน PSU Student วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
66
จรัญเพชร คำแป้น 6410110638@psu.ac.th นักศึกษาเข้าร่วมงาน PSU Student วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
67
วุฒิพง จันทุรส 6410110488@psu.ac.th นักศึกษาเข้าร่วมงาน PSU Student วิศวกรรมศาสตร์ Prince of Songkhla University Hatyai Campus
68
ภูริณัฐ หนูนาค 6410110404@psu.ac.th นักศึกษาเข้าร่วมงาน PSU Student วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
69
ภาณุ เส็มย้ง 6410110393@psu.ac.th นักศึกษาเข้าร่วมงาน PSU Student วิศวกรรม​ศาสตร์​ มหาวิทยาลัย​สงขลา​นครินทร์​ วิทยาเขตหาดใหญ่​
70
พชรพล หนูแก้ว 6410110688@psu.ac.th นักศึกษาเข้าร่วมงาน PSU Student วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
71
ภานุวัฒน์ รักษาสังข์ 6410110397@psu.ac.th นักศึกษาเข้าร่วมงาน PSU Student วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
72
ลัยล่า เนียมนำ 6310110420@email.psu.ac.th นักศึกษาเข้าร่วมงาน PSU Student วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
73
จิรภิญญา จันทน์เอียด 6311110302@psu.ac.th นักศึกษาเข้าร่วมงาน PSU Student ศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
74
ธนัญญา พนาลี 6310210158@psu.ac.th นักศึกษาเข้าร่วมงาน PSU Student คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
75
กัญญาณัฐ แก้วจักรหวัด 6211210004@psu.ac.th นักศึกษาเข้าร่วมงาน PSU Student เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
76
นภชา ประภาวดี napacha.p@phuket.psu.ac.th อาจารย์ที่ปรึกษา PSU Personnel คณะวิเทศศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต
77
อาทิตยา นิตย์โชติ athitaya.nitchot@gmail.com อาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา PSU Personnel วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
78
กนกอร แซ่อึ่ง kanokorn.s@psu.ac.th อาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา PSU Personnel คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
79
วิศนีย์ ยิ่งประเสริฐ wisanee.y@psu.ac.th อาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา PSU Personnel คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
80
รัชนี ชุมนิรัตน์ ratchanee.ch@psu.ac.th อาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา PSU Personnel คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง
81
นราภรณ์ ไชยรัตน์ naraporn.j@psu.ac.th อาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา PSU Personnel Prince of Songkla University Trang Campus มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง
82
อุไรวรรณ แซ่อ๋อง uraiwan.sae@psu.ac.th อาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา PSU Personnel คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
83
เทียนทิพย์ ไกรพรม thaintip.k@psu.ac.th อาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา PSU Personnel คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
84
ไลลานี อิสกันดาร์ lailanee.i@psu.ac.th ผู้ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา PSU Personnel วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
85
ศศิธร หนูเอียด sasithorn.no@psu.ac.th ผู้ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา PSU Personnel วิทยาลัยนานาชาติ วิทยาเขตหาดใหญ่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
86
ดาวรัตน์ พูนศรีรัตน์ daorat.p@psu.ac.th ผู้ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา PSU Personnel วิทยาลัยนานาชาติ วิทยาเขตหาดใหญ่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
87
ศิลปพร จันทร์เกิด Sinlapaphon.c@psu.ac.th ผู้ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา PSU Personnel - มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
88
นาซีมะห์ อาลี naseemah.a@psu.ac.th ผู้ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา PSU Personnel คณะวิทยาการอิสลาม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
89
แวฟารีดา เจะลี waefarida.c@psu ผู้ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา PSU Personnel สำนักงานวิทยาเขตปัตตานี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
90
มลฤดี แซ่แต้ monrudee.s@phuket.psu.ac.th ผู้ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา PSU Personnel - มหาวิทยาลัย​สงขลา​นครินทร์​ วิทยาเขต​ภูเก็ต​
91
พีรยา จินดามณี peeraya.j@psu.ac.th ผู้ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา PSU Personnel สำนักงานวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
92
ฉัตรธิดา สังขสัญญา chattida.s@psu.ac.th ผู้ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา PSU Personnel สำนักงานวิทยาเขตตรัง มหาวิทยาลับสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง
93
วรางคณา เพ็ชรโยธิน varankana.p@phuket.psu.ac.th ผู้ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา PSU Personnel สำนักงานวิทยาเขตภูเก็ต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
94
กมลวรรณ แสงทอง kamonwan.sa@phuket.psu.ac.th ผู้ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา PSU Personnel สำนักงานวิทยาเขตภูเก็ต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต
95
สุทอง แซ่ตั้ง suthong.s@psu.ac.th ผู้ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา PSU Personnel สำนักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
96
ณรงค์ จุลเพชร narong.j@psu.ac.th ผู้สนใจทั่วไป PSU Personnel คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
97
อัสมา ทรรศนะมีลาภ asama.ta@psu.ac.th ผู้สนใจทั่วไป PSU Personnel คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
98
ผกาแก้ว พรหมศิริ pakakaew.t@psu.ac.th ผู้สนใจทั่วไป PSU Personnel คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
99
รัตนา สุวรรณการ rattana.suw@psu.ac.th ผู้สนใจทั่วไป PSU Personnel สำนักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
100
ศศิธร หนูทอง sasitorn.nu@gmail.com ผู้สนใจทั่วไป PSU Personnel สำนักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
101
JETSASDA SAMADHANAI 6410110643@psu ผู้สนใจทั่วไป Non-PSU Student คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขต หาดใหญ่