Report: สรุปจำนวนผู้ลงทะเบียน แยกตามประเภทผู้ลงทะเบียน

All
48 people
PSU Student
47 people
PSU Personnel
0 people
Non-PSU Student
1 people
Non-PSU Personnel
0 people
Registrant / รายชื่อผู้ลงทะเบียน
No.
First Name
Last Name
Email
Role
Applicant Type
Faculty
Organization
1
ญาณธิชา จิตต์สุวรรณ 6410210086@email.psu.ac.th ผู้เข้าร่วมงาน PSU Student วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
2
ปวริศา เมืองแก้ว 6310210240@psu.ac.th ผู้เข้าร่วมงาน PSU Student วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
3
จตุทิพย์ สรประสิทธิ์ 6320610021@email.psu.ac.th ผู้เข้าร่วมงาน PSU Student วิทยาการสื่อสาร มหาวิทยาลัยสงขลานคริทร์ วิทยาเขตปัตตานี
4
ศศิวิมล สกุลพันธ์ sasiwimol.288@gmail.com ผู้เข้าร่วมงาน PSU Student วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
5
ศุภณัฐ ธัมโชตัง 6411110116@email.psu.ac.th ผู้เข้าร่วมงาน PSU Student คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
6
นารีนาถ หรีมหนก 6411110214@psu.ac.th ผู้เข้าร่วมงาน PSU Student คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
7
มุกดาวรรณ เจิมขวัญ 6411110265@psu.ac.th ผู้เข้าร่วมงาน PSU Student คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
8
วรัญญา แซ่อื้อ 6411110106@psu.ac.th ผู้เข้าร่วมงาน PSU Student คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่
9
กุลธิดา กสิกรรมไพบูลย์ 6411110147@psu.ac.th ผู้เข้าร่วมงาน PSU Student ศิลปศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
10
กฤษฎิ์ หงส์อมตะ 6411110141@psu.ac.th ผู้เข้าร่วมงาน PSU Student คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
11
อารียา จันทโรจวงศ์ 6411110136@psu.ac.th ผู้เข้าร่วมงาน PSU Student คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขต หาดใหญ่
12
ลักษณศิริ หอมเกตุ 6411110270@psu.ac.th ผู้เข้าร่วมงาน PSU Student คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
13
นวพรรษ เพชรรัตน์ 6411110053@psu.ac.th ผู้เข้าร่วมงาน PSU Student ศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
14
อภิสิทธิ์ พิพัฒน์ภากร 6411110298@psu.ac.th ผู้เข้าร่วมงาน PSU Student ศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
15
ชนากานต์ ฤทธิพัฒน์ 6410517124@email.psu.ac.th ผู้เข้าร่วมงาน PSU Student คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
16
ศิริต้า รับไทรทอง siritha08@gmail.com ผู้เข้าร่วมงาน PSU Student คณะวิทยากการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
17
มนธิชา อินทร์ทอง 6410517074@psu.ac.th ผู้เข้าร่วมงาน PSU Student คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
18
สริญญา ปรัตถจริยา 6410517162@psu.ac.th ผู้เข้าร่วมงาน PSU Student คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
19
ฮาซีนา ศรีคำขลิบ 6411110377@psu.ac.th ผู้เข้าร่วมงาน PSU Student คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
20
เครือฟ้า คะรุฑานนท์ 6410510028@psu.ac.th ผู้เข้าร่วมงาน PSU Student คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
21
จิรสุตา นวลใย 6410510037@psu.ac.th ผู้เข้าร่วมงาน PSU Student วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
22
ธนาภรณ์ หีดฉิม 6410510090@email.psu.ac.th ผู้เข้าร่วมงาน PSU Student คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
23
ศุภามน แซ่โค้ว 6410510440@psu.ac.th ผู้เข้าร่วมงาน PSU Student วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
24
นดา สัจจกุล 6410510345@psu.ac.th ผู้เข้าร่วมงาน PSU Student คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
25
สิรวิชญ์ หมานมณี 6411810006@email.psu.ac.th ผู้เข้าร่วมงาน PSU Student วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
26
ชนัญชิดา จันทร์ผ่อง thefirstexzero@gmail.com ผู้เข้าร่วมงาน PSU Student วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
27
ปณิวรัดดา ซ้ายอ่อน cream40702@gmail.com ผู้เข้าร่วมงาน PSU Student อุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
28
อัญชุลีกร ขาวหมดจด 6411810008@psu.ac.th ผู้เข้าร่วมงาน PSU Student วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
29
ฟารีดา คุ้มบ้าน fareeda.20022@gmail.com ผู้เข้าร่วมงาน PSU Student วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
30
คอซานะห์ สะปูดิง 6411810001@email.ac.th ผู้เข้าร่วมงาน PSU Student วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
31
สิริกาญจน์ รัตนมุณี 6411810007@psu.ac.th ผู้เข้าร่วมงาน PSU Student วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
32
ศุภิสรา สุนทรทิพย์ 6411110119@psu.ac.th ผู้เข้าร่วมงาน PSU Student คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
33
ณัฐพจน์ อารีสุข 6510210468@psu.ac.th ผู้เข้าร่วมงาน PSU Student วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
34
นัสรี ศรีมลายู 6411110056@psu.ac.th ผู้เข้าร่วมงาน PSU Student คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
35
เมธิกานต์ เวชสุวรรณ์ 6411110099@psu.ac.th ผู้เข้าร่วมงาน PSU Student คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
36
จิดาภา ยงยศยิ่ง 6411110154@psu.ac.th ผู้เข้าร่วมงาน PSU Student คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
37
ชญานิศ โรหิโตปการ 6411110019@psu.ac.th ผู้เข้าร่วมงาน PSU Student ศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
38
ธนพัทธ์ จันทฑีโร slenderman2550@gmail.com ผู้เข้าร่วมงาน PSU Student ศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
39
นิตย์รดี เพชรรัตน์ 6411110216@psu.ac.th ผู้เข้าร่วมงาน PSU Student คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
40
วิฬาสินี เตี่ยวสกุล 6411510069@psu.ac.th ผู้เข้าร่วมงาน PSU Student เทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
41
ปุณยาพร รอดทั่ง 6411510059@psu.ac.th ผู้เข้าร่วมงาน PSU Student คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
42
อารียา พูลสวัสดิ์ 6411510081@psu.ac.th ผู้เข้าร่วมงาน PSU Student เทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
43
เนตรฤทัย คงขำ mind40697@gmail.com ผู้เข้าร่วมงาน PSU Student เทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
44
ศิริรัตน์ นาคนวล siriratttt01@gmail.com ผู้เข้าร่วมงาน PSU Student คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินท์
45
ชนินาถ จิตรานนท์ 6411510005@psu.ac.th ผู้เข้าร่วมงาน PSU Student เทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัย สงจลานครินทร์
46
ณิชากร เชื้อปราณีประนอม applemymy21@gmail.com ผู้เข้าร่วมงาน PSU Student เทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
47
นัฐวุฒิ บุญนุ้ย 6411510049@psu.ac.th ผู้เข้าร่วมงาน PSU Student คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขต หาดใหญ่
48
ทินประภา บุญเรือง tinprapa-b@psu.ac.th ผู้เข้าร่วมงาน Non-PSU Student คณะสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์