Report: สรุปจำนวนผู้ลงทะเบียน แยกตามประเภทผู้ลงทะเบียน

All
12 people
PSU Student
0 people
PSU Personnel
12 people
Non-PSU Student
0 people
Non-PSU Personnel
0 people
Registrant / รายชื่อผู้ลงทะเบียน
No.
First Name
Last Name
Email
Role
Applicant Type
Faculty
Organization
1
มุณา เจะมะ muna.c@psu.ac.th ผู้เข้าร่วมงาน PSU Personnel - มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
2
ดารานาถ แต่นสุ่ย daranat.t@psu.ac.th ผู้เข้าร่วมงาน PSU Personnel คณะวิทยาการสื่อสาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
3
ฮุสนา วาเด็ง husna.w@psu.ac.th ผู้เข้าร่วมงาน PSU Personnel คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
4
พัทธ์ธีรา รัตนชัย patteera.ra@psu.ac.th ผู้เข้าร่วมงาน PSU Personnel คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
5
จงรักษ์ ศรีจันทร์งาม jongrak.sr@psu.ac.th ผู้เข้าร่วมงาน PSU Personnel มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
6
นาซีมะห์ อาลี naseemah.a@psu.ac.th ผู้เข้าร่วมงาน PSU Personnel คณะวิทยาการอิสลาม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
7
พาตีเมาะ นิมา patimoh_nima@hotmail.com ผู้เข้าร่วมงาน PSU Personnel พยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
8
จิติมา สุวรรณมาลา jitima.s@psu.ac.th ผู้เข้าร่วมงาน PSU Personnel คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
9
นภารัตน์ ไวยเจริญ naparat.w@psu.ac.th ผู้เข้าร่วมงาน PSU Personnel คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
10
สุธา เกลาฉีด sutha.k@psu.ac.th ผู้เข้าร่วมงาน PSU Personnel วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
11
สุพรรษา สุวรรณชาตรี nunong.supansa@gmail.com ผู้เข้าร่วมงาน PSU Personnel คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
12
แวฟารีดา เจะลี waefarida.c@psu.ac.th ผู้เข้าร่วมงาน PSU Personnel วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี