Report: สรุปจำนวนผู้ลงทะเบียน แยกตามประเภทผู้ลงทะเบียน

All
300 people
PSU Student
291 people
PSU Personnel
3 people
Non-PSU Student
0 people
Non-PSU Personnel
6 people
Registrant / รายชื่อผู้ลงทะเบียน
No.
First Name
Last Name
Email
Role
Applicant Type
Faculty
Organization
1
วรรณพร นิตย์โชติ toeywannaporn@gmail.com ผู้เข้าร่วมงาน PSU Student คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่
2
ณัฏฐธิดา แซ่ชี Natthathida.Saechee@gmail.com ผู้เข้าร่วมงาน PSU Student อุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
3
สุชานาถ เมืองพรหม 6540311379@email.psu.ac.th ผู้เข้าร่วมงาน PSU Student คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
4
ณัฐมน มัจฉาเชี่ยว 6710210103@psu.ac.th ผู้เข้าร่วมงาน PSU Student คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
5
ญาณิศา กีรตวัฒนา 6711110064@psu.ac.th ผู้เข้าร่วมงาน PSU Student คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
6
นภาพัช บริรักษ์กิจดำรง ployploynapapat1412@gmail.com ผู้เข้าร่วมงาน PSU Student คณะวิทยาศาสตร์เเละเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
7
สิทธิโชค ทองพริก 6710110437@psu.ac.th ผู้เข้าร่วมงาน PSU Student คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
8
ธนภรณ์ น้ำมัน 6411410021@email.psu.ac.th ผู้เข้าร่วมงาน PSU Student คณะการแพทย์เเผนไทย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
9
วีรชาติ แก้วขำ 6710210317@psu.ac.th ผู้เข้าร่วมงาน PSU Student คณะวิทยาศาตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
10
ภูริวัธ สุขบุญพันธ์ 6710110332@psu.ac.th ผู้เข้าร่วมงาน PSU Student วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
11
ชนิกานต์ โทธรรม 6710210053@email.psu.ac.th ผู้เข้าร่วมงาน PSU Student คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
12
ตัสนีม แวหะยี 6411410018@email.psu.ac.th ผู้เข้าร่วมงาน PSU Student การแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
13
นูรอัยนี เจ๊ะนิ 6710410058@psu.ac.th ผู้เข้าร่วมงาน PSU Student พยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
14
วันฟิรดาวน์ มาหะมะ 6411410062@email.psu.ac.th ผู้เข้าร่วมงาน PSU Student คณะการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
15
ตัษณิม ฮามะ 6710410041@psu.ac.th ผู้เข้าร่วมงาน PSU Student คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
16
กฤตภาส ภักดีชน 6710110010@psu.ac.th ผู้เข้าร่วมงาน PSU Student คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
17
พัชรพนธ์ โชติรัตน์ 6510110306@email.psu.ac.th ผู้เข้าร่วมงาน PSU Student วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
18
ธีรภัทร สุทธรังษี 6611110090@psu.ac.th ผู้เข้าร่วมงาน PSU Student คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
19
ฟิรดาวส์ ใบระหมาน 6410110378@email.psu.ac.th ผู้เข้าร่วมงาน PSU Student วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
20
อมรรัตน์ ประกอบธัญ 6610410118@email.psu.ac.th ผู้เข้าร่วมงาน PSU Student คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
21
จิดาภา มีศิริ 6710110053@psu.ac.th ผู้เข้าร่วมงาน PSU Student คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
22
วีระนุช บุตรหาบ 6650111130@email.psu.ac.th ผู้เข้าร่วมงาน PSU Student คณะพานิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง
23
ภูมิสุวรรณ ลิ่มสุวรรณมณี 6710110328@psu.ac.th ผู้เข้าร่วมงาน PSU Student คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
24
ธีรวัฒน์ จำนงอนุวัตร 6610022003@email.psu.ac.th ผู้เข้าร่วมงาน PSU Student สถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
25
ปัทมาภรณ์ จิตรบรรเทา 6410110324@email.psu.ac.th ผู้เข้าร่วมงาน PSU Student คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
26
ปรียาภัทร จิตรไพบูลย์ greenpn14@gmail.com ผู้เข้าร่วมงาน PSU Student คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
27
อลงกรณ์ ปาณะทองเจริญ 6511410205@email.psu.ac.th ผู้เข้าร่วมงาน PSU Student คณะการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
28
กรวรรณ ผิวงาม 6711310002@gmail.com ผู้เข้าร่วมงาน PSU Student คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
29
กมลฉัตร ไกรวิลาศ 6450111078@email.psu.ac.th ผู้เข้าร่วมงาน PSU Student พาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง
30
ภัชชรดา รัตนบุรี 6450111047@email.psu.ac.th ผู้เข้าร่วมงาน PSU Student พาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง
31
กานตญา ยุตาคม 6710110025@psu.ac.th ผู้เข้าร่วมงาน PSU Student คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
32
จิรภิญญา ทองเทียบ 6620810065@email.psu.ac.th ผู้เข้าร่วมงาน PSU Student คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
33
ชาลิสา สุวลักษณ์ 6711010013@psu.ac.th ผู้เข้าร่วมงาน PSU Student คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
34
นูรีซัน มะยูโซะ 6650111091@email.psu.ac.th ผู้เข้าร่วมงาน PSU Student พาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง
35
ภูวนัย เตะหมัดหมะ 6450111050@email.psu.ac.th ผู้เข้าร่วมงาน PSU Student พาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง
36
รติกร ณ วงศ์ 6710110347@psu.ac.th ผู้เข้าร่วมงาน PSU Student คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
37
ทะเลจันทร์ มณี 6510110173@email.psu.ac.th ผู้เข้าร่วมงาน PSU Student คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
38
ภัควลัญชญ์ เสดร่าหมาน 6620117372@email.psu.ac.th ผู้เข้าร่วมงาน PSU Student คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
39
ญาณินี บัวผุด 6510110120@email.psu.ac.th ผู้เข้าร่วมงาน PSU Student คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
40
สิตานันท์ ทองแป้น 6450111062@email.psu.ac.th ผู้เข้าร่วมงาน PSU Student คณะพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง
41
จิรวดี กาละสังข์ 6450111013@email.psu.ac.th ผู้เข้าร่วมงาน PSU Student คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง
42
พัสกร จันทร์ส่องแสง 6711310070@email.psu.ac.th ผู้เข้าร่วมงาน PSU Student คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
43
ณิชากร ทรัพย์สิน 6520117317@email.psu.ac.th ผู้เข้าร่วมงาน PSU Student ศึกษาศาตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
44
ศิริวิภา หอมหวล 6711310105@email.psu.ac.th ผู้เข้าร่วมงาน PSU Student คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
45
เอสิกา เศรษฐชนะ 6620810062@email.psu.ac.th ผู้เข้าร่วมงาน PSU Student พยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
46
วราภรณ์ กังแฮ 6620810047@email.psu.ac.th ผู้เข้าร่วมงาน PSU Student คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
47
ศศิวิมล อินทรัตน์ 6620810049@email.psu.ac.th ผู้เข้าร่วมงาน PSU Student คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
48
สิดารัศมิ์ ยิ้มสุด 6711010076@email.psu.ac.th ผู้เข้าร่วมงาน PSU Student คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
49
สรวิชญ์ เกษสุริยงค์ 6611311060@email.psu.ac.th ผู้เข้าร่วมงาน PSU Student คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
50
นันทัชพร เจนจารุพงศ์ 6511110061@psu.ac.th ผู้เข้าร่วมงาน PSU Student คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขต หาดใหญ่
51
ปิณแก้ว หาญมนตรี 6510110276@email.psu.ac.th ผู้เข้าร่วมงาน PSU Student คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
52
ณัฐพล เซี้ยมกั้ง 6711010021@email.psu.ac.th ผู้เข้าร่วมงาน PSU Student คณะอุตสาหกรรมเกษรร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
53
วาสนา คงสุรินทร์ 6510410102@psu.ac.th ผู้เข้าร่วมงาน PSU Student คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
54
ชนาภา กุมารน้อย 6611310149@email.psu.ac.th ผู้เข้าร่วมงาน PSU Student คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
55
สุพิชฌา ตรุรักษ์ 6710410133@psu.ac.th ผู้เข้าร่วมงาน PSU Student คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
56
ณัฏฐณิชา เมฆปลัด 6610510095@email.psu.ac.th ผู้เข้าร่วมงาน PSU Student คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
57
ลัญฉกร นัคราเรือง 6710110366@email.psu.ac.th ผู้เข้าร่วมงาน PSU Student คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
58
กัลยรัตน์ แก้วทิพย์ 6611310142@email.psu.ac.th ผู้เข้าร่วมงาน PSU Student คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
59
ชนกนันท์ เจียะคง 6610510057@email.psu.ac.th ผู้เข้าร่วมงาน PSU Student คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
60
วิภู นวลสมศรี 6411110359@psu.ac.th ผู้เข้าร่วมงาน PSU Student คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
61
ทิพวรรณ นวลดุก 6510515021@email.psu.ac.th ผู้เข้าร่วมงาน PSU Student วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
62
ชิษณุพงศ์ ช่วยสกุล 6710110092@email.psu.ac.th ผู้เข้าร่วมงาน PSU Student คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
63
ณัฐกมล สงวนถ้อย 6411310027@email.psu.ac.th ผู้เข้าร่วมงาน PSU Student นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
64
วิรากานต์ ไข่มุกด์ 6711710011@psu.ac.th ผู้เข้าร่วมงาน PSU Student คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
65
กนกพล แก้วงาม 6710510004@psu.ac.th ผู้เข้าร่วมงาน PSU Student วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
66
นูรูลอีย์ซะห์ สุหลง 6520410057@email.psu.ac.th ผู้เข้าร่วมงาน PSU Student วิทยาการอิสลาม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
67
ธนัญญา ชุมจินดา 6510410041@email.psu.ac.th ผู้เข้าร่วมงาน PSU Student คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
68
กรกนก กานต์ดา 6510410003@email.psu.ac.th ผู้เข้าร่วมงาน PSU Student คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
69
เลอราษฎร์ ช่วยบำรุง 6710130004@psu.ac.th ผู้เข้าร่วมงาน PSU Student คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
70
บุญสิตา มีลือ 6540311345@psu.ac.th ผู้เข้าร่วมงาน PSU Student คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
71
วิกรานต์ เพชรสุวรรณ 6610110277@email.psu.ac.th ผู้เข้าร่วมงาน PSU Student คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
72
อมรเทพ ทองพูล 6711310125@psu.ac.th ผู้เข้าร่วมงาน PSU Student คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
73
รัฐชานนท์ แก้วรัตน์ 6710615023@psu.ac.th ผู้เข้าร่วมงาน PSU Student ทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
74
นิศากร จิตรพันธ์ 6540311342@psu.ac.th ผู้เข้าร่วมงาน PSU Student คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
75
ศิวัช ปักษิณศิริ 6710110407@email.psu.ac.th ผู้เข้าร่วมงาน PSU Student วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
76
กิตติภณ มีปาน 6710110029@psu.ac.th ผู้เข้าร่วมงาน PSU Student คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
77
อารยา บุญเพ็ง 6611310137@email.psu.ac.th ผู้เข้าร่วมงาน PSU Student นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
78
ธีรศานต์ ชุมวงค์ 6710210159@psu.ac.th ผู้เข้าร่วมงาน PSU Student คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
79
กิตติทัศน์ บุญเชิด 6511810015@psu.ac.th ผู้เข้าร่วมงาน PSU Student คณะวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
80
วชิรวิทย์ ธนาวุฒิ 6710615024@psu.ac.th ผู้เข้าร่วมงาน PSU Student คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
81
ธนภูมิ ปฎิแพทย์ 6510510101@email.psu.ac.th ผู้เข้าร่วมงาน PSU Student คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
82
เกียรติศักดิ์ จงจิตร 6610410215@email.psu.ac.th ผู้เข้าร่วมงาน PSU Student คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
83
ซัลวานี อาบูดอลา 6610410019@email.psu.ac.th ผู้เข้าร่วมงาน PSU Student คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
84
ณัฐธิดา ไชยฉิม 6510410034@psu ผู้เข้าร่วมงาน PSU Student คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
85
อรนุช อภัยพงค์ 6610410120@email.psu.ac.th ผู้เข้าร่วมงาน PSU Student คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
86
ปิยนันท์ รามพูล 6610410233@email.psu.ac.th ผู้เข้าร่วมงาน PSU Student คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
87
ฟิรดาว สะรีบู 6620210484@email.psu.ac.th ผู้เข้าร่วมงาน PSU Student มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
88
ศราวัลย์ หงทอง 6620210215@email.psu.ac.th ผู้เข้าร่วมงาน PSU Student มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
89
กัญญาณัฐ เชื้อวงศ์ 6620210127@email.psu.ac.th ผู้เข้าร่วมงาน PSU Student มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
90
นาศิฮะฮ ดาราพงศ์ 6620610004@email.psu.ac.th ผู้เข้าร่วมงาน PSU Student วิทยาการสื่อสาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
91
นูรซามีมี่ เจะเตะ 6520210031@email.psu.ac.th ผู้เข้าร่วมงาน PSU Student คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
92
อิลฮัม เตะหมัดหมะ 6520610059@email.psu.ac.th ผู้เข้าร่วมงาน PSU Student คณะวิทยาการสื่อสาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
93
จิราภรณ์ จันทร์วงค์ jiraporn9662@gmail.com ผู้เข้าร่วมงาน PSU Student คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
94
อิมรอน ดูละสะ 6620210567@email.psu.ac.th ผู้เข้าร่วมงาน PSU Student คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
95
อาดีบะห์ สาเม๊าะ 6520210305@email.psu.ac.th ผู้เข้าร่วมงาน PSU Student มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
96
ปิ่นมุข ตันปิติกร pinmooktanpitikorn@gmail.com ผู้เข้าร่วมงาน PSU Student คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
97
นาซูฮา มูดอ 6620310167@email.psu.ac.th ผู้เข้าร่วมงาน PSU Student คณะวิทยาศาสตร์เเละเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
98
อัฟรีณา เจะมามะ 6620310249@email.psu.ac.th ผู้เข้าร่วมงาน PSU Student คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
99
อภิสิทธิ์ พิพัฒน์ภากร 6411110298@email.psu.ac.th ผู้เข้าร่วมงาน PSU Student ศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
100
ณิชารีย์ ขุนสุยหนู 6611110329@email.psu.ac.th ผู้เข้าร่วมงาน PSU Student คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
101
ปัณณ์วิปัศย์ศรณ์ พูลละม้าย 6611310159@email.psu.ac.th ผู้เข้าร่วมงาน PSU Student นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
102
ณัฐสินี หนูฤทธิ์ 6620117127@email.psu.ac.th ผู้เข้าร่วมงาน PSU Student คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
103
รติพงศ์ อัญญธนากร rathiphong848@gmail.com ผู้เข้าร่วมงาน Non-PSU Personnel คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
104
ชุลดา แสงจันทร์ 6620117348@email.psu.ac.th ผู้เข้าร่วมงาน PSU Student คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
105
ยาลีบ๊ะห์ อูมา 6620117315@email.psu.ac.th ผู้เข้าร่วมงาน PSU Student ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
106
รณกฤต กลับดี 6450116034@email.psu.ac.th ผู้เข้าร่วมงาน PSU Student พาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง
107
วชิราภรณ์ หิ้นยกฮิ้น 6410410234@email.psu.ac.th ผู้เข้าร่วมงาน PSU Student คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
108
เตชิตา กฤตบุณยพัต 6410110772@psu.ac.th ผู้เข้าร่วมงาน PSU Student คณะวิศวกรรม มหาวิทยาลัยสงขลานคริณทร์
109
บุษน้ำเพชร ศรีเชย namphet.bnp@gmail.com ผู้เข้าร่วมงาน PSU Student คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
110
ชนัญชิดา เพ็ชรหนู 6520114048@email.psu.ac.th ผู้เข้าร่วมงาน PSU Student ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
111
ซาอีดะห์ ลีมิง 6620210131@email.psu.ac.th ผู้เข้าร่วมงาน PSU Student มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
112
ตูแวนุรมี ตุแวลอเซ็ง 6620210134@email.psu.ac.th ผู้เข้าร่วมงาน PSU Student คณะมนุศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
113
รัตนมน ชูเดชา namnamm8830@gmail.com ผู้เข้าร่วมงาน PSU Student คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
114
ณิชานาฏ วุ่นจินา 6510210100@email.psu.ac.th ผู้เข้าร่วมงาน PSU Student วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
115
กัญจน์ณัฏฐ์ คำจันทร์ kanjanad180948@gmail.com ผู้เข้าร่วมงาน PSU Student คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
116
พิมพ์ชนก จันทระพงษ์ 6620117131@email.psu.ac.th ผู้เข้าร่วมงาน PSU Student คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
117
กษิดิศ คงแก้ว kasidis11112548@gmail.com ผู้เข้าร่วมงาน PSU Student คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
118
ปณิตตา ขวัญเมือง panittakwanmuang@gmail.com ผู้เข้าร่วมงาน PSU Student แพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
119
ฟิรดาวณ์ หะยีกาเดร์ 6510210240@email.psu.ac.th ผู้เข้าร่วมงาน PSU Student คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
120
ณัฐธิดา พลเดช 6510210094@email.psu.ac.th ผู้เข้าร่วมงาน PSU Student คณะ วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ
121
กันตพงษ์ ปานแก้ว 42525@pt.ac.th ผู้เข้าร่วมงาน PSU Student วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
122
ภัทราภรณ์ แสนภักดี ppp301491@gmail.com ผู้เข้าร่วมงาน PSU Student คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
123
ทยากร หมวดรอด tayakornmuadrod@gmail.com ผู้เข้าร่วมงาน PSU Student คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
124
นัจวา เกกินะ 6520114021@email.psu.ac.th ผู้เข้าร่วมงาน PSU Student คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
125
ปวีณ์ลดา ผ่องแผ้ว paveelada.pongpaew16@gmail.com ผู้เข้าร่วมงาน PSU Student คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คณะวิทยาศาสตร์
126
ภาณุมาศ แซ่หว่อง panumassaewong7@gmail.com ผู้เข้าร่วมงาน Non-PSU Personnel คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
127
ธนาพร ศิริไชย kao.ismine21@gmail.com ผู้เข้าร่วมงาน Non-PSU Personnel วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
128
กิตปกรณ์ ยอดชุม 6410110633@email.psu.ac.th ผู้เข้าร่วมงาน PSU Student คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
129
อัจจิมา จิวังกูร 6510310124@email.psu.ac.th ผู้เข้าร่วมงาน PSU Student คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
130
ฐิติญาพร บุญรัตน์ thitiyapornboonrut@gmail.com ผู้เข้าร่วมงาน Non-PSU Personnel คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
131
รุจีรัตน์ หลีเจริญ misaki0653902990@gmail.com ผู้เข้าร่วมงาน PSU Student คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
132
ฌะห์มี มีนา Chahmi101@gmail.com ผู้เข้าร่วมงาน PSU Student วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
133
สุรดา ธเจริญวัฒน์ 6630313009@email.psu.ac.th ผู้เข้าร่วมงาน PSU Student คณะวิเทศศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต
134
คอเหล็ด หะยีสาอิ 6511130002@email.psu.ac.th ผู้เข้าร่วมงาน PSU Student คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
135
ภากร จุรณจันทน์ 6411510063@email.psu.ac.th ผู้เข้าร่วมงาน PSU Student คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
136
ภูมิชนก ไชยสาบี jediholm05@gmail.com ผู้เข้าร่วมงาน PSU Student คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
137
วริศรา ธนพิทักษ์ wantsnapitak@gamil.com ผู้เข้าร่วมงาน PSU Student พยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาบัยสงขลานครินทร์
138
ฟาริดา หลำจะนะ fay0boomzaza@gmail.com ผู้เข้าร่วมงาน PSU Student วิทยาการจัดการ มหาวิสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
139
ณฤดี ลีลาสำราญ bambamleela@gmail.com ผู้เข้าร่วมงาน PSU Student คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
140
กรณิศ ไชยชนะ koranit1008@gmail.com ผู้เข้าร่วมงาน PSU Student คณะทรัธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
141
อิศริยา พจนสุนทร 6510712057@email.psu.ac.th ผู้เข้าร่วมงาน PSU Student เภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
142
ธีรวัฒน์ ไวยรัตน์ 6611310065@email.psu.ac.th ผู้เข้าร่วมงาน PSU Student คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
143
ฐิตาภรณ์ พันธ์เกษม 6520114064@email.psu.ac.th ผู้เข้าร่วมงาน PSU Student ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
144
ธีรยุทธ รมเกตุ 6611310064@email.psu.ac.th ผู้เข้าร่วมงาน PSU Student คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
145
ภัทรลดา จันทรประสุตร์ 6410311323@email.psu.ac.th ผู้เข้าร่วมงาน PSU Student คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
146
มูรณีย์ มูดิง 6620114045@email.psu.ac.th ผู้เข้าร่วมงาน PSU Student คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
147
จุไวรียะฮ์ รอดเข็ม 6511110029@psu.ac.th ผู้เข้าร่วมงาน PSU Student คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่
148
ฟาตอนะห์ สะอิ 6620114093@email.psu.ac.th ผู้เข้าร่วมงาน PSU Student คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
149
อริสรา พรมอินทร์ 6510210371@email.psu.ac.th ผู้เข้าร่วมงาน PSU Student คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
150
อรุณพิศ เพชรขาว 6510210374@email.psu.ac.th ผู้เข้าร่วมงาน PSU Student วิท มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
151
ซารีน่า หมัดอาด้ำ 6620117017@email.psu.ac.th ผู้เข้าร่วมงาน PSU Student คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
152
กันตนิษฐ์ ไกรทัศน์ 6530311010@email.psu.ac.th ผู้เข้าร่วมงาน PSU Student คณะวิเทศศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต
153
พิชชาภา คุปต์ธรรมสาร 6510311317@psu.ac.th ผู้เข้าร่วมงาน PSU Student แพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
154
อรจิรา เกษม 6611311184@email.psu.ac.th ผู้เข้าร่วมงาน PSU Student คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
155
ฟาติน แวหะโละ 6520114052@email.psu.ac.th ผู้เข้าร่วมงาน PSU Student คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
156
ภาณุพงค์ ราชสีห์ 6520114007@email.psu.ac.th ผู้เข้าร่วมงาน PSU Student คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
157
มูฮัมหมัดไซยิด ดอนิ 6620117305@email.psu.ac.th ผู้เข้าร่วมงาน PSU Student คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
158
ดชนิยา บุญทอง 6511210021@email.psu.ac.th ผู้เข้าร่วมงาน PSU Student คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
159
ศิรินาถ คงไชย 6511210054@email.psu.ac.th ผู้เข้าร่วมงาน PSU Student คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
160
กรชนก แสงจำปา 6511210003@email.psu.ac.th ผู้เข้าร่วมงาน PSU Student เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
161
อารยา ดะกา 6650111136@email.psu.ac.th ผู้เข้าร่วมงาน PSU Student คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง
162
พิชญา หนูแก้ว 6611310161@email.psu.ac.th ผู้เข้าร่วมงาน PSU Student คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
163
นันธิญา พรหมโลก 6611310070@email.psu.ac.th ผู้เข้าร่วมงาน PSU Student คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
164
อิสมี หะยีอูมา 6620114047@email.psu.ac.th ผู้เข้าร่วมงาน PSU Student คณะศึกศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
165
สุธิษา ดอกกะฐิน 6610210423@email.psu.ac.th ผู้เข้าร่วมงาน PSU Student วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
166
ณัฏฐณิชา บัวเพชร 6611311024@email.psu.ac.th ผู้เข้าร่วมงาน PSU Student คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
167
วรัญชิตา อินราช 6630315004@email.psu.ac.th ผู้เข้าร่วมงาน PSU Student คณะวิเทศศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต
168
กรณิชสา เหล่าประเสริฐศิริ s6630315006@phuket.psu.ac.th ผู้เข้าร่วมงาน PSU Student คณะวิเทศศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต
169
อัชฌาวดี หนูขำ 6510110535@email.psu.ac.th ผู้เข้าร่วมงาน PSU Student วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
170
ซากีฟา ดาอี 6620117014@email.psu.ac.th ผู้เข้าร่วมงาน PSU Student ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
171
กันต์ฤทัย เชาวนปราณีต 6611210005@email.psu.ac.th ผู้เข้าร่วมงาน PSU Student เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
172
สุชานันท์ พรหมยา 6510110500@email.psu.ac.th ผู้เข้าร่วมงาน PSU Student วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
173
อรรถนนท์ ชูพูล 6310110563@psu.ac.th ผู้เข้าร่วมงาน Non-PSU Personnel คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
174
ณัฐกิรตา ยศนุ้ย 6511210019@email.psu.ac.th ผู้เข้าร่วมงาน PSU Student คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
175
อภิสรา ส่งแสง 6510110521@email.psu.ac.th ผู้เข้าร่วมงาน PSU Student คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
176
โชติมันต์ จันทร์มูล simchoti@gmail.com ผู้เข้าร่วมงาน PSU Student คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
177
ชนิกานต์ เทพวาริน thepwarinsaleema@gmail.com ผู้เข้าร่วมงาน PSU Student คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
178
ภูดิศ มุกข์ดาแดงเข้ม 6510110360@email.psu.ac.th ผู้เข้าร่วมงาน PSU Student วิศว มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
179
ริดวาน หะยีสาและ 6520117118@email.psu.ac.th ผู้เข้าร่วมงาน PSU Student ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
180
ตัสนีม สือรี 6650111083@email.psu.ac.th ผู้เข้าร่วมงาน PSU Student พาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง
181
ซอฟวะห์ บินสาและ 6620710110@email.psu.ac.th ผู้เข้าร่วมงาน PSU Student คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
182
ชลธิชา มุทขอนแก่น 6440310711@email.psu.ac.th ผู้เข้าร่วมงาน PSU Student วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
183
หาญพล อารง 6620117115@email.psu.ac.th ผู้เข้าร่วมงาน PSU Student ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
184
ฟิตเราะห์ มะตีเยาะ 6620710173@email.psu.ac.th ผู้เข้าร่วมงาน PSU Student คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
185
สุจิตรา รองเพชร 6520114032@email.psu.ac.th ผู้เข้าร่วมงาน PSU Student คณะศึกศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
186
ชานนท์ แก้วเจียม 6511214006@email.psu.ac.th ผู้เข้าร่วมงาน PSU Student เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
187
ธนภัทร เสียมไหม 6620117259@email.psu.ac.th ผู้เข้าร่วมงาน PSU Student คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
188
ภูริวัตร เกิดเกตุ 6511310098@email.psu.ac.th ผู้เข้าร่วมงาน PSU Student คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
189
ปภังกร อนุราธา guypapangkorn@gmail.com ผู้เข้าร่วมงาน PSU Student คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสงขลา
190
นทีภัค ดวงฤทธิ์ 6540311333@email.psu.ac.th ผู้เข้าร่วมงาน PSU Student คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์
191
นูรซาฮีรา มะแอ 6620310203@email.psu.ac.th ผู้เข้าร่วมงาน PSU Student คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
192
จิรัชญา แก้วผ่อง 6540311313@email.psu.ac.th ผู้เข้าร่วมงาน PSU Student คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
193
ปัญจพล แซ่โง้ว 6510510160@email.psu.ac.th ผู้เข้าร่วมงาน PSU Student คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
194
ณัฐดนัย รักสกุล areeraksakul03@gmail.com ผู้เข้าร่วมงาน PSU Student คณะวิศ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
195
รุสนี บือแน 6520114062@email.psu.ac.th ผู้เข้าร่วมงาน PSU Student คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
196
นฤเบศร์ ศรีหมาน 6520117189@email.psu.ac.th ผู้เข้าร่วมงาน PSU Student คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
197
ธนาวุฒิ กุมชาด 6510510106@email.psu.ac.th ผู้เข้าร่วมงาน PSU Student วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
198
สุกัญญา อินต๊ะฟู 6510510379@email.psu.ac.th ผู้เข้าร่วมงาน PSU Student คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
199
ชนิกานต์ แหละยูหีม 6620117347@email.psu.ac.th ผู้เข้าร่วมงาน PSU Student ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
200
ภูริชญา จันทน์วัฒนาผล 6611110182@email.psu.ac.th ผู้เข้าร่วมงาน PSU Student คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
201
อารีซาร์ ดาเจ๊ะ arisa.da@psu.ac.th ผู้เข้าร่วมงาน PSU Personnel คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
202
โซเฟีย หะระตี sofia.h@psu.ac.th ผู้เข้าร่วมงาน PSU Personnel คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
203
ฮุสณี เปาะวี 6620117319@email.psu.ac.th ผู้เข้าร่วมงาน PSU Student คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
204
กาญจนา ศรีรานนต์ 6520117072@email.psu.ac.th ผู้เข้าร่วมงาน PSU Student คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
205
เตชินท์ ด้วงสีเกาะ 6520114020@email.psu.ac.th ผู้เข้าร่วมงาน PSU Student คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
206
นิบัสมะห์ นิเดร์ 6620117004@email.psu.ac.th ผู้เข้าร่วมงาน PSU Student คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
207
นูรฮัม ฮะซา nurham.h@psu.ac.th ผู้เข้าร่วมงาน PSU Personnel คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
208
สิรีธร คุระแก้ว sireetorn637@gmail.com ผู้เข้าร่วมงาน Non-PSU Personnel คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
209
ชยุตพล ปฐมาภรณ์ 6510110094@email.psu.ac.th ผู้เข้าร่วมงาน PSU Student คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
210
นันทวัฒน์ คณิต 6610210187@email.psu.ac.th ผู้เข้าร่วมงาน PSU Student คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
211
อารีสา ยะละมะ 6620710293@email.psu.ac.th ผู้เข้าร่วมงาน PSU Student คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
212
ชลนิชา เหมือนเอียด 6640311505@email.psu.ac.th ผู้เข้าร่วมงาน PSU Student วิทยาศาสตร์เเละเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
213
สุภัคชญา ลิขิตตระกาลกุล 6510710042@email.psu.ac.th ผู้เข้าร่วมงาน PSU Student คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
214
ปิยนุช ไชยมุณี 6610515050@email.psu.ac.th ผู้เข้าร่วมงาน PSU Student วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
215
ธนกฤต สังข์จีน 6610310042@email.psu.ac.th ผู้เข้าร่วมงาน PSU Student คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
216
ฟารีดา ยะโก๊ะ 6620610114@email.psu.ac.th ผู้เข้าร่วมงาน PSU Student คณะวิทยาการสื่อสาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
217
วรเดช ธรรมวาโร 6510110419@email.psu.ac.th ผู้เข้าร่วมงาน PSU Student คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
218
นันทวัล สมสุข 6610510167@email.psu.ac.th ผู้เข้าร่วมงาน PSU Student คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
219
อัศจรรย์ หอมพระวงค์ s6530613013@phuket.psu.ac.th ผู้เข้าร่วมงาน PSU Student วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต
220
ธีธัช อารมฤทธิ์ 6511310188@email.psu.ac.th ผู้เข้าร่วมงาน PSU Student คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
221
บูรพา ธาราวิศาลเลิศ 6511310066@email.psu.ac.th ผู้เข้าร่วมงาน PSU Student คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
222
สุพิชญา เจริญศรี 6411210091@psu.ac.th ผู้เข้าร่วมงาน PSU Student คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
223
จุฑาทิพย์ สุขสำราญ 6510712029@email.psu.ac.th ผู้เข้าร่วมงาน PSU Student คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
224
รัตนมณี ปิ่นแก้ว 6630315001@email.psu.ac.th ผู้เข้าร่วมงาน PSU Student คณะวิเทศศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต
225
อนุวัตร คงมีทอง 6610510526@email.psu.ac.th ผู้เข้าร่วมงาน PSU Student วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
226
กมลพรรณ เขียวเหลือ 6511010004@email.psu.ac.th ผู้เข้าร่วมงาน PSU Student อุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
227
พรณภัส ทองเพชร 6610510207@email.psu.ac.th ผู้เข้าร่วมงาน PSU Student คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
228
มาริสา ภูนุชอภัย 6610510462@email.psu.ac.th ผู้เข้าร่วมงาน PSU Student คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
229
มารียะห์ สุวาหลำ 6510210262@email.psu.ac.th ผู้เข้าร่วมงาน PSU Student วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
230
กัญญาลักษณ์ โกศัย 6310220019@email.psu.ac.th ผู้เข้าร่วมงาน PSU Student คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
231
ชนกสุนันท์ ชาติภูรี 6520710169@email.psu.ac.th ผู้เข้าร่วมงาน PSU Student คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
232
อิสริยา นิลเสน 6610510349@email.psu.ac.th ผู้เข้าร่วมงาน PSU Student วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
233
กฤษณวัฒน์ มุขพันธ์ 6730112031@email.psu.ac.th ผู้เข้าร่วมงาน PSU Student คณะการบริการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต
234
นันธิดา หนูสาย s6630315024@phuket.psu.ac.th ผู้เข้าร่วมงาน PSU Student คณะวิเทศศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต
235
ณัฐนันท์ กิตติเจริญสกุล 6610310029@email.psu.ac.th ผู้เข้าร่วมงาน PSU Student คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
236
ษิณภา หัสสะโร 6611110232@email.psu.ac.th ผู้เข้าร่วมงาน PSU Student ศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
237
โมนา เจะแอ 6411410160@email.psu.ac.th ผู้เข้าร่วมงาน PSU Student คณะการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
238
อัฎฮา แวนามะ 6411510080@email.psu.ac.th ผู้เข้าร่วมงาน PSU Student คณะเทคนิคการเเพทย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
239
ลุคมาน เจ๊ะเละ 6520710212@psu ผู้เข้าร่วมงาน PSU Student รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
240
สุพิชชา หอมหวล 6510515072@psu.ac.th ผู้เข้าร่วมงาน PSU Student คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
241
นุรฮานีฟา มามะ 6511311195@email.psu.ac.th ผู้เข้าร่วมงาน PSU Student นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
242
ฐิตากร แก้วเกิด 6620117377@email.psu.ac.th ผู้เข้าร่วมงาน PSU Student คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
243
ศิริวรรณ แซ่ซิม 6520710080@email.psu.ac.th ผู้เข้าร่วมงาน PSU Student คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
244
นิศิตา รัตนอรุณ 6410210173@email.psu.ac.th ผู้เข้าร่วมงาน PSU Student คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
245
ภัคจิรา สุขแสง 6540311105@email.psu.ac.th ผู้เข้าร่วมงาน PSU Student คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
246
อัลบาริส สบูบก 6620710185@email.psu.ac.th ผู้เข้าร่วมงาน PSU Student คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
247
ไฟดา แปแล 6520710211@email.psu.ac.th ผู้เข้าร่วมงาน PSU Student รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
248
วรพล สุขเจริญ 6510110732@email.psu.ac.th ผู้เข้าร่วมงาน PSU Student คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
249
ปัณศิรภา สุขสะปาน 6610110179@email.psu.ac.th ผู้เข้าร่วมงาน PSU Student คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
250
สุภาวดี สามสี 6410510255@email.psu.ac.th ผู้เข้าร่วมงาน PSU Student คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
251
อัฟฟาน เหย็บหมัด forrenxfanfan@gmail.com ผู้เข้าร่วมงาน PSU Student วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
252
รอมาดร บินสมัน 6510110397@email.psu.ac.th ผู้เข้าร่วมงาน PSU Student คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
253
คณิศร เอ่งฉ้วน 6510110053@psu.ac.th ผู้เข้าร่วมงาน PSU Student วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
254
อานนท์ สงลอยลิบ 6510210392@email.psu.ac.th ผู้เข้าร่วมงาน PSU Student คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
255
ซัยนุลอาริฟิน บารู 6510110112@email.psu.ac.th ผู้เข้าร่วมงาน PSU Student คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
256
คณินทรา อินทร์ประหยัด 6450110008@email.psu.ac.th ผู้เข้าร่วมงาน PSU Student คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง
257
เบญญาภา ฉวาง 6610510180@email.psu.ac.th ผู้เข้าร่วมงาน PSU Student คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
258
กิตติมา ช้างขาว 6450110017@email.psu.ac.th ผู้เข้าร่วมงาน PSU Student คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง
259
วริศรา เลิศกิจสมบูรณ์ 6510510233@email.psu.ac.th ผู้เข้าร่วมงาน PSU Student คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
260
กมลชนก พรหมเอียด 6610210006@email.psu.ac.th ผู้เข้าร่วมงาน PSU Student คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
261
ธันยมัย แก้วลำหัด 6510210493@email.psu.ac.th ผู้เข้าร่วมงาน PSU Student คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
262
วรรณกานต์ ขาวสุข 6440310738@email.psu.ac.th ผู้เข้าร่วมงาน PSU Student วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
263
ไลลา เจะซู Laila.insouth@gmail.com ผู้เข้าร่วมงาน PSU Student คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
264
ปิ่นอุมา บุญชูวงศ์ 6440410953@email.psu.ac.th ผู้เข้าร่วมงาน PSU Student ศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
265
ลุตฟี ดอเล๊าะ 6510110408@email.psu.ac.th ผู้เข้าร่วมงาน PSU Student วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
266
อาซาเราะห์ เจ๊ะมูดอ 6520410116@email.psu.ac.th ผู้เข้าร่วมงาน PSU Student คณะวิทยาการอิสลาม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
267
รุสนาณี ดอเลาะ 6540311362@email.psu.ac.th ผู้เข้าร่วมงาน PSU Student วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
268
พิมพ์นิภา เอื้อตระการวิวัฒน์ 6210310168@email.psu.ac.th ผู้เข้าร่วมงาน PSU Student คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
269
มูนาเดีย จินตพันธ์ 6520117320@email.psu.ac.th ผู้เข้าร่วมงาน PSU Student คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
270
ธนวันต์ แซ่ลิ่ม 6511214032@email.psu.ac.th ผู้เข้าร่วมงาน PSU Student เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
271
เขมัสศิริ นาคอนันต์ 6510510023@email.psu.ac.th ผู้เข้าร่วมงาน PSU Student วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
272
โชษิตา บุญช่วย 6611110047@email.psu.ac.th ผู้เข้าร่วมงาน PSU Student คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
273
ฐิตาพร ศรีอินทร์ 6511311023@psu.ac.th ผู้เข้าร่วมงาน PSU Student คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
274
อะห์ลาม ดาเระมีน 6520410032@email.psu.ac.th ผู้เข้าร่วมงาน PSU Student คณะวิทยาการอิสลาม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
275
ธนพร บุหลัน 6510517084@email.psu.ac.th ผู้เข้าร่วมงาน PSU Student คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
276
สุพรรษา ทองเกษม 6440310784@email.psu.ac.th ผู้เข้าร่วมงาน PSU Student วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง
277
สุจินันท์ ทองน้อย 6511010061@email.psu.ac.th ผู้เข้าร่วมงาน PSU Student อุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
278
กองกิจ ยี่ซ้าย 6510210417@email.psu.ac.th ผู้เข้าร่วมงาน PSU Student คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
279
ปิยะธิดา วุฒิพิริยะกุล 6540011061@email.psu.ac.th ผู้เข้าร่วมงาน PSU Student วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
280
ณีรนุช ยกกลิ่น 6640311324@email.psu.ac.th ผู้เข้าร่วมงาน PSU Student คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
281
ณัฐธิดา คงพันธ์ 6540011015@email.psu.ac.th ผู้เข้าร่วมงาน PSU Student คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
282
ดนุดา คงฉ้ง 6540311397@email.psu.ac.th ผู้เข้าร่วมงาน PSU Student คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์
283
รูไวดา เจ๊ะหะ 6520117324@email.psu.ac.th ผู้เข้าร่วมงาน PSU Student คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
284
ธีรเมธ บุญจันทร์ 6610510150@email.psu.ac.th ผู้เข้าร่วมงาน PSU Student วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
285
รอฟีอีย์ จาเอาะ rofiee.jaoh@gmail.com ผู้เข้าร่วมงาน PSU Student เทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
286
ภัคนันท์ นิลเพชร 6611110165@psu.ac.th ผู้เข้าร่วมงาน PSU Student ศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
287
พัสมน เพ็ชรคง 6610410070@psu.ac.th ผู้เข้าร่วมงาน PSU Student คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
288
อรณิช ศรีวิเชียร 6510220088@email.psu.ac.th ผู้เข้าร่วมงาน PSU Student วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
289
รัตติกาล ส่งเสมอ 6440310735@email.psu.ac.th ผู้เข้าร่วมงาน PSU Student วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
290
ชฎาพร พรหมพันธ์ 6540310301@email.psu.ac.th ผู้เข้าร่วมงาน PSU Student วิทยาศาสตร์เเละเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
291
สิริภากร สุทิน 6310210405@email.psu.ac.th ผู้เข้าร่วมงาน PSU Student คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
292
จุฑาทิพย์ ธรรมโชโต 6540311315@email.psu.ac.th ผู้เข้าร่วมงาน PSU Student วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสหกรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษ
293
กนกพร แก้วกายศ 6640311101@email.psu.ac.th ผู้เข้าร่วมงาน PSU Student คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
294
ณัฐวุฒิ เจนวารี 6611110069@psu.ac.th ผู้เข้าร่วมงาน PSU Student คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
295
เสาวณิต พูลเพียบพร้อม 6540620204@email.psu.ac.th ผู้เข้าร่วมงาน PSU Student นวัตกรรมการเกษตรและประมง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
296
นาตาชา พูลสง npulsong@gmail.com ผู้เข้าร่วมงาน PSU Student คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
297
มณฑกานต์ ช่วยบำรุง 6610210315@email.psu.ac.th ผู้เข้าร่วมงาน PSU Student คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
298
มนัสวี อนันติโย 6310210315@psu.ac.th ผู้เข้าร่วมงาน PSU Student คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
299
ชิษณุชา เนื่องจงกล chisanueang@gmail.com ผู้เข้าร่วมงาน PSU Student คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
300
องอาจ ทองดีนุ้ย 6510810025@email.psu.ac.th ผู้เข้าร่วมงาน PSU Student คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่