ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม
No.
Start Date
Finish Date
Event Name
Amount
Event Status
1
28/03/2567
29/03/2567
อบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาหลักสูตรตาม OBE และการจัดหลักสูตรแบบ CWIE ณ วิทยาเขตหาดใหญ่
152 / 152
Closed
2
29/03/2567
29/03/2567
อบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดหลักสูตรแบบ CWIE (สำหรับหลักสูตรที่ตอบสนองอุตสาหกรรมเป้าหมาย S-curve, SO) ณ วิทยาเขตหาดใหญ่
10 / 50
Closed
3
01/04/2567
29/05/2567
อบรมอาจารย์ใหม่ด้านการเรียนการสอน แบบโมดูล (อบรมเป็นระยะ)
50 / 52
Closed
4
03/04/2567
03/04/2567
การประกวดผลงานสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (CWIE) ระดับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปี 2567
58 / 100
Closed
5
04/04/2567
05/04/2567
อบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาหลักสูตรตาม OBE และการจัดหลักสูตรแบบ CWIE ณ วิทยาเขตภูเก็ต
59 / 80
Closed
6
05/04/2567
05/04/2567
อบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดหลักสูตรแบบ CWIE (สำหรับหลักสูตรที่ตอบสนองอุตสาหกรรมเป้าหมาย S-curve, SO) ณ วิทยาเขตภูเก็ต
17 / 50
Closed
7
24/04/2567
25/04/2567
อบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาหลักสูตรตาม OBE และการจัดหลักสูตรแบบ CWIE ณ วิทยาเขตปัตตานี
154 / 160
Opened / เปิดรับสมัคร
8
25/04/2567
25/04/2567
อบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดหลักสูตรแบบ CWIE (สำหรับหลักสูตรที่ตอบสนองอุตสาหกรรมเป้าหมาย S-curve, SO) ณ วิทยาเขตปัตตานี
12 / 50
Closed
9
30/05/2567
01/06/2567
โครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน CWIE
29 / ไม่จำกัด
Opened / เปิดรับสมัคร
10
18/12/2567
20/12/2567
The 12th PSU Educational Conference
0 / ไม่จำกัด
Closed